№ 50-51 (2016)

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Тетяна Анатоліївна Борова
СТУДЕНТСЬКЕ САМОУПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Якуб Коралевский
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
Вадим Едуардович Лунячек
ПІДГОТОВКА СТАРТАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Владислав Олександрович Мельниченко
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОЇ ПАРАДИГМИ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ
Ірина Олекандрівна Чеботарьова
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО (1945-1970р.р.)
Ольга Іванівна Башкір
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ
Владислав Сергійович: Круглик
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРА- ПЕДАГОГА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ І ЇЇ СТРУКТУРИ
Ганна Валеріївна Лазарчук
ЗНАЧИМІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Лариса Миколаївна Фоменко
НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КОНТЕНТУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
Алла Анатоліївна Харківська
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ»
Ангеліна Миколаївна Шапошник
РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Ірина Володимирівна Гирка
ПРОБЛЕМА МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Сергій Михайлович Грицай
ВИКОРИСТАННЯ ПОСІБНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ ДИСЦИПЛІНАМ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Анна Михайлівна Добровольська
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Аліна Сергівна Дрокіна
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПРОСТОРІ
Наталія Св’ятославівна Фесенко
РОЗРОБКА ПІДСИСТЕМИ «ЛЕКЦІЯ» В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
Анатолій Леонідович Литвинов
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Ірина Петрівна Чепурко
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОСНОВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Лариса Олександрівна Бачієва
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Юлія Сергіївна Бобрикова
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Альона Олександрівна Кравченя
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ
Вікторія Ігорівна Майковська
УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ФАКУЛЬТЕТУ
Анна Василівна Пермінова
КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ірина Вікторівна Сітак
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Наталя Григорівна Шарата
TASKSAND OPPORTUNITIES OF FASHION EDUCATION IN COUNTRIES WITH TRANSITION ECONOMIES
Каран Курана, Микола Львович Рябчиков
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ – ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тетяна Анатоліївна Лазарєва, Якуб Коралевский, Анатолій Петрович Тарасюк
ВНУТРЕННИЙ МИР СТУДЕНТОВ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Валентина Євдокимівна Михайличенко, Лариса Миколаївна Грень
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Вікторія Володимирівна Кулешова, Вікторія Володимирівна Мальована
ФЕНОМЕН ПАРАДОКСАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА
Олександр Георгійович Романовський, Олександр Семенович Пономарьов
РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
Валерія Миколаївна Тіманюк, Ірина Володимирівна Тіманюк
СИМПЛІФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ІЗ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК МЕТОД ДИДАКТИЧНОЇ РЕДУКЦІЇ
Світлана Юріївна Немченкова, Данііл Ігорович Шматков
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ США И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Ольга Ігорівна Пономарьова, Аліса Вікторівна Ковальова
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ
Валентина Анатоліївна Фрицюк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ
Ганна Сергіївна Созикіна
РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНОСКАЗАНЬНА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Наталія Віталіївна Саєнко
АНАЛІЗ СТАНУ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Ольга Олександрівна Полоцька
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Анастасія Вікторівна Паюнова
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
Оксана Олександрівна Мілаш
ВИТОКИ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
Світлана Валеріївна Литвиненко
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Ірина Григорівна Васильєва
ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Юрій Анатолійович Британ
СУЧАСНИЙ СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Ірина В'ячеславівна Морквян
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ МОТИВАЦІЙНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВНЗ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Олена Олександрівна Кравець
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Генадій Іванович Зеленін
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ В УПРАВЛІННІ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Валентина Анатоліївна Бурбига
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З АВТОМАТИКИ НОРМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Наталія Валентинівна Рудевіч
АНДРАГОГІЧНІ ОСНОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ ПІСЛЯДИПЛОМНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Ірина Степанівна Посохова
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Анна Володимирівна Куруч
ЛЕКЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
Людмила Дмитрівна Зеленська